Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την έγκριση της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ, ο ΑΡ.Σ.Ο.Ε. – ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΗΣ διοργανώνει έναν αγώνα για κλασσικά αυτοκίνητα που θα διεξαχθεί: στην ΑΡΓΟΛΙΔΑ την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 με την ονομασία «ΝΧΤΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».  Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τα τυχόντα συμπληρωματικά Δελτία Πληροφοριών. Στον αγώνα δύνανται να συμμετάσχουν μέχρι 60 αυτοκίνητα κατασκευασμένα μέχρι και τις 31.12.1981, όπως λεπτομερώς αναφέρει στο Άρθρο 2. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό συμμετεχόντων χωρίς να παρέχει εξηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
2.1. Τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από το 1905 έως & το 1981, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, να βρίσκονται σε ΑΣΦΑΛΗ και ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ κατάσταση και να αντιπροσωπεύουν το πνεύμα και την εμφάνιση της εποχής τους.
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν, πυροσβεστήρα & φαρμακείο και τα αυτοκίνητα κατασκευής μετά τις 31/12/1970 να φέρουν υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας

2.1.α. Τα αυτοκίνητα θα καταταγούν, ανάλογα με το έτος κατασκευής τους στις εξής Κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F: από 1.1.1950–31.12.1970
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G1 από 1.1.1971–31.12.1975
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G2 από 1.1.1976-31.12.1981

2.1.β. Τα αυτοκίνητα θα χωρισθούν και σε Κλάσεις με βάση τον κυβισμό τους, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, ως εξής:
Group 1: έως 1300 κ.ε.
Group 2: 1300 έως 1600 κ.ε.
Group 3: 1600 κ.ε. και άνω

2.1.γ. Ο κυβισμός των αυτοκινήτων με στροβιλοσυμπιεστή ή υπερσυμπιεστή (Turbo ή Compressor) προσαυξάνεται με συντελεστή 1,4. Ρητή προϋπόθεση για τη συμμετοχή αυτοκινήτων με μή ατμοσφαιρικούς κινητήρες είναι να αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της εποχής τους!

2.1.δ. Ο κυβισμός των αυτοκινήτων με περιστροφικό κινητήρα (wankel) προσαυξάνεται με συντελεστή 2,0.

2.1.ε. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, συμπτύξει ή να διαχωρίσει Κλάσεις ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων.

2.2. Για τη μέτρηση των αποστάσεων στην διάρκεια του αγώνα, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ μηχανικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, όπως τα: HALDA TRIP AND TWIN MASTER, RETRO TRIP 1 και 2, καθώς και GPS..

ΑΡΘΡΟ 3.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις, να μη δεχθεί αίτηση συμμετοχής (Άρθρο 8.1.4 του Διεθνούς Κώδικα FIVA). Επίσης ο Σύλλογος & η Οργανωτική Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν ατύχημα που θα προκύψει κατά την διάρκεια του αγώνα.
Για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στον κανονισμό του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΑΛΛΥ FIVA 2008.

ΑΡΘΡΟ 4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν τη Δήλωση Συμμετοχής τους  το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.
Το Δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται στα
50 €.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει:
1. Την αναλογία των δαπανών σε όλα τα έξοδα της διοργανώσεως του αγώνα.
2. Ασφάλιση προς τρίτους κατά την διάρκεια του αγώνα.
3. Συμμετοχή 2 ατόμων στην εκδήλωση γεύματος και απονομής.


ΑΡΘΡΟ 5.
Κάθε αγωνιζόμενος με την υπογραφή της Δηλώσεως Συμμετοχής του αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφωθεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ με τους όρους του Κανονισμού του αγώνος. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισμό, να αναβάλει ή να ακυρώσει τον αγώνα ή μέρος αυτού λόγω ανωτέρας βίας ή για λόγους ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΑ και ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Το πλήρωμα του αυτοκινήτου αποτελείται από ένα ή δύο άτομα (οδηγό και συνοδηγό). Οι πέραν των δύο ατόμων αναφέρονται σαν πρόσθετα μέλη του πληρώματος.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός που αναφέρονται στο Βιβλιάριο Αγώνος πρέπει να επιβαίνουν του αυτοκινήτου σε όλη την διάρκεια του αγώνος, με μόνη εξαίρεση την εκτέλεση τυχόν Ειδικών Δοκιμασιών οι οποίες προβλέπεται από Ειδικό Δελτίο Πληροφοριών να εκτελούνται ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ.
Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει και για τον συνοδηγό και τα πρόσθετα μέλη του πληρώματος εφ΄ όσον προβλέπεται να οδηγήσουν στις διάφορες φάσεις του αγώνα.
Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να οδηγούν με σύνεση και ασφάλεια.
Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ που θα διαπιστωθεί από αστυνομικό όργανο κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα και αναφερθεί έγκαιρα στην Οργανωτική Επιτροπή επιφέρει ποινή που μπορεί να φτάσει ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ και ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή θα εφοδιάσει κάθε αγωνιζόμενο με δύο (2) πινακίδες οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της εκδήλωσης και τον αριθμό συμμετοχής του αυτοκινήτου.
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να τοποθετήσουν τις πινακίδες αυτές σε εμφανή σημεία του αυτοκινήτου, την μία στο εμπρός και την άλλη στο πίσω μέρος αυτού και να φροντίσουν ώστε να παραμείνουν εκεί σε όλη την διάρκεια του αγώνος. Επίσης η Οργανωτική Επιτροπή θα εφοδιάσει τους αγωνιζόμενους με 2 αυτοκόλλητους αριθμούς συμμετοχής οι οποίοι είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στις πλευρές των αυτοκινήτων και να παραμείνουν εκεί σε όλη την διάρκεια του αγώνος.
Οι πλευρικοί αριθμοί πρέπει να τοποθετηθούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ευχερή ανάγνωσή τους από τους Χρονομέτρες από μεγάλη απόσταση.
Αυτοκίνητα που δεν τηρούν αυτόν τον όρο, δεν μπορούν να λάβουν Εκκίνηση σε οποιαδήποτε φάση του αγώνα.
Η έλλειψη πινακίδας ή αυτοκόλλητου αριθμού (πλευρικού ή καπό) επιφέρει ποινή 20 βαθμών για κάθε ένα. Όσον αφορά τον αυτοκόλλητο αριθμό αυτός πρέπει να αποκατασταθεί με κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να επιτραπεί στον αγωνιζόμενο η συνέχιση της διαδρομής.

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΟΡΗΓΟΙ
Η οργανωτική επιτροπή θα δώσει σε κάθε πλήρωμα αυτοκόλλητα των επίσημων χορηγών της εκδήλωσης τα οποία υποχρεωτικά θα φέρουν τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα. Η μη επικόλληση των αυτοκόλλητων των επίσημων χορηγών επιφέρει ποινή 10 (δέκα) βαθμών ανά αυτοκόλλητο. Τα αυτοκόλλητα αυτά θα επικολλούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής.
Κάθε Αγωνιζόμενος επιτρέπεται να έχει δικούς του χορηγούς, εκ των οποίων μόνον 1 (έναν) κύριο χορηγό. Επιτρέπεται μέχρι 3 (τρία) αυτοκίνητα να έχουν τον ίδιο χορηγό (εκτός των επισήμων χορηγών της οργάνωσης). Σε περίπτωση δήλωσης περισσοτέρων από 3 (τρία) αυτοκίνητα με τον ίδιο χορηγό, τότε θα γίνουν δεκτές μόνο οι 3 (τρείς) πρώτες δηλώσεις. Οι αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν όλους τους χορηγούς τους. Η δήλωση του κύριου χορηγού του αγωνιζόμενου είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση κάθε επιπλέον χορηγού χρεώνεται 20€ ανά αυτοκόλλητο.
Μη εγκεκριμένες διαφημίσεις από την Οργάνωση στα αυτοκίνητα ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ και τα αυτοκόλλητα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν ή να σκεπαστούν. Διαπίστωση ότι υπάρχουν τέτοιες διαφημιστικές επιγραφές στο αυτοκίνητο, επιφέρει 10 (δέκα) βαθμούς ποινής ανά αυτοκόλλητο ή ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9.
Τα αυτοκίνητα θα λάβουν Εκκίνηση κατά Κατηγορίες, εφ΄ όσον αυτό είναι δυνατόν, και κατόπιν σήματος του Κριτή.
Καθυστέρηση παρουσιάσεως στις Εκκινήσεις του αγώνα μεγαλύτερη από 10 (δέκα) λεπτά από τον προγραμματισμένο χρόνο επιφέρει ποινή 10 (δέκα) βαθμών για κάθε λεπτό καθυστέρησης.
Οι χρόνοι Εκκινήσεως θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει την Εκκίνηση του 1ου αυτοκινήτου. Τα υπόλοιπα θα εκκινούν ανά λεπτό, εκτός εάν η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώσει την κατά μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα Εκκίνηση.
Ο ακριβής χώρος, οι ακριβείς αποστάσεις μεταξύ Σταθμών Ελέγχου και οι Ιδανικοί Χρόνοι καλύψεως θα ανακοινωθούν με Ειδικά Δελτία. Αποτελεί ευθύνη του αγωνιζόμενου να υπολογίσει την ιδανική ώρα άφιξής του στον επόμενο σταθμό ελέγχου, έχοντας σαν βάση την ώρα εκκίνησης από τον προηγούμενο σταθμό ελέγχου και προσθέτοντας σε αυτήν τον ιδανικό χρόνο κάλυψης της διαδρομής. Ενδεχομένως ο υπολογισμός της ιδανικής ώρας να πρέπει να γίνει με Μ.Ω.Τ..
Η υπό του Κανονισμού, Δελτίων Πληροφοριών, Βιβλιαρίου Διαδρομών κλπ. προσδιοριζομένη διαδρομή ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Σε περίπτωση ελλείψεως σχήματος στο βιβλίο διαδρομής ακολουθούμε την κυρία οδό.
Οι διαδρομές του αγώνα θα καλυφθούν με μέσες ωριαίες ταχύτητες μέχρι 50 χλμ. την ώρα. Σε περίπτωση καθορισμένου ορίου ταχύτητας από την Τροχαία, αυτό υπερισχύει της οποιαδήποτε ζητούμενης ταχύτητας από την οργανωτική επιτροπή. Επίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που μεταδίδει το 14844.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ
Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν Σταθμοί Ελέγχου ΧΡΟΝΟΥ (T.C) και ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ (P.C), οι οποίοι θα ορίζονται με πινακίδες. Η ΜΩΤ υπολογίζεται από Σταθμό Ελέγχου Χρόνου σε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου. Σε απόσταση 50-100 μέτρων πριν από κάθε Σταθμό Έλεγχου Χρόνου θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα. Ανάλογες πινακίδες θα υπάρχουν και στους Σταθμούς Ελέγχου Διελεύσεως.
Οι Έλεγχοι θα λειτουργούν 30 (τριάντα) λεπτά ΠΡΙΝ από την προγραμματισμένη ώρα αφίξεως του 1ου αυτοκινήτου και θα παύουν την λειτουργία τους 30’ (τριάντα λεπτά) μετά την προγραμματισμένη ώρα αφίξεως του τελευταίου αυτοκινήτου.
Μετά την άφιξη του αυτοκινήτου μπροστά στον Κριτή, ο αγωνιζόμενος θα πρέπει να παραδώσει το Βιβλιάριο Αγώνος και ο Κριτής θα σημειώσει σ’ αυτό την πραγματική ώρα άφιξης του αγωνιζομένου, θα υπογράψει ή και θα σφραγίσει και θα του το παραδώσει. Η παράδοση του Βιβλιαρίου Αγώνος εκ μέρους του Κριτή αποτελεί το σήμα Εκκινήσεως για το επόμενο τμήμα της διαδρομής.
Στάση σε περιοχή Ελέγχου αντίθετη προς τον παρόντα Κανονισμό ή τις οδηγίες του Κριτή επιφέρει ποινή 100 (εκατό) βαθμών. Ως χώρος Σταθμού Ελέγχου θεωρείται ο μεταξύ της προειδοποιητικής πινακίδας και 50 μέτρα μετά τον Σ.Ε.Χ. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να παρουσιασθούν σε κάθε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου στην ακριβή ώρα που προκύπτει από την ώρα αναχώρησης από τον προηγούμενο Σταθμό Ελέγχου ΣΥΝ τον ιδανικό χρόνο κάλυψης της διαδρομής.
Καθυστέρηση ή προάφιξη για κάθε συμπληρωμένο λεπτό ή δευτερόλεπτο, (ανάλογα με το τι θα ζητηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή στις επί μέρους ειδικές διαδρομές) επιφέρει ποινή 10 (δέκα) βαθμών για κάθε λεπτό ή 1 (ένα) βαθμό ανά δευτερόλεπτο.
Η Εκκίνηση δίνεται αμέσως μετά την συμπλήρωση των διατυπώσεων υπό του Κριτή και ο εγγραφείς χρόνος αποτελεί το στοιχείο αναφοράς για την άφιξη στον επόμενο Σταθμό Ελέγχου. Στους Σταθμούς Ελέγχου οι συμμετέχοντες οφείλουν να υπακούουν στις εντολές των Κριτών.
Συμμετέχοντες αφικνούμενοι στην περιοχή Σταθμού Ελέγχου Χρόνου και εφ΄ όσον δεν επιθυμούν να παρουσιασθούν στον Έλεγχο οφείλουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους ΠΡΟ της προειδοποιητικής πινακίδας, διευκολύνοντας κάθε άλλο πλήρωμα αναλόγως του ωραρίου του.
** Μη επίδοση του Βιβλιαρίου Αγώνος για αναγραφή της ώρας Αφίξεως και υπογραφή ή σφράγιση ή μη παρουσίαση του συμμετέχοντος αυτοκινήτου ή προσέλευση από πορεία διαφορετική της προδιαγεγραμμένης σε κάποιο Σταθμό Ελέγχου ή Διελεύσεως ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΙΝΗ 300 (τριακοσίων) ΒΑΘΜΩΝ.

Σε περίπτωση που σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, δεν υπάρξει ο προγραμματισμένος σταθμός ελέγχου χρόνου όπως θα αναφέρεται στο βιβλίο διαδρομών τότε ο Ιδανικός Χρόνος Καλύψεως της διαδρομής από τον προηγούμενο Σταθμό Ελέγχου Χρόνου μέχρι τον επόμενο Σταθμό Ελέγχου Χρόνου ΜΕΤΑ τον ενδιάμεσο ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΑΘΗΝΑ Ιδ.Χρόν ΣΕΧ1 Ιδ.Χρόν ΣΕΧ2
12.00 30λ 12.30 30λ 13.00
Έστω ότι δεν υπάρχει ο ΣΕΧ1 τότε ο Ιδανικός Χρόνος Καλύψεως της διαδρομής ΑΘΗΝΑ – ΣΕΧ2 είναι 60 λεπτά.

Στους Ελέγχους Διελεύσεως (PC) η Εκκίνηση θα δίνεται επίσης αμέσως μετά την συμπλήρωση των διατυπώσεων αφίξεως. Στους Ελέγχους αυτούς δεν προβλέπεται ορισμένη ώρα Αφίξεως ή Αναχωρήσεως και ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει αυτούς όποτε και όπου κρίνει αναγκαίο, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι αγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει την πορεία που αναγράφεται στο Βιβλιάριο Διαδρομών (Road Book).

Κάθε περιοχή Σ.Ε.Χ. (TC) και Σ.Ε.Δ. (PC) θα οριοθετείται από ειδικές πινακίδες της Οργάνωσης, η έλλειψη των οποίων δεν θα συνεπάγεται ακύρωση του Σταθμού, εφ όσον ο εντοπισμός αυτού θα είναι εφικτός με γραπτές οδηγίες ή με άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.)
10.1 Τα πληρώματα θα κληθούν να εκτελέσουν ορισμένες δοκιμασίες διανύσεως τμημάτων της διαδρομής σε ακριβή χρόνο με ποινή 1 (ενός) βαθμού ανά δευτερόλεπτο απόκλισης. Οδηγίες, τόσο για τον εντοπισμό των περιοχών των Ε.Δ.Α, όσο και για τα ακριβή ζητούμενα για την εκτέλεση τους θα δίνονται μέσω Ειδικών Δελτίων της Οργάνωσης. Η ποινή 1 βαθμού/δευτερόλεπτο κατά περίπτωση μπορεί να μεταβληθεί, οπότε και αυτή η μεταβολή θα αναγράφεται λεπτομερώς στις οδηγίες εντόπισης και εκτέλεσης των ΕΔΑ.
Η μέση ωριαία ταχύτητα διάνυσης των Ε.Δ.Α. ορίζεται έως 50 χλμ/ώρα.
Κάθε περιοχή Ε.Δ.Α. θα οριοθετείται από ειδικές πινακίδες της Οργάνωσης, η έλλειψη των οποίων δεν θα συνεπάγεται ακύρωση της δοκιμασίας, εφ όσον ο εντοπισμός αυτής θα είναι εφικτός με γραπτές οδηγίες ή με άλλο τρόπο. Οι Κριτές του Αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να ανακόπτουν την είσοδο αυτοκινήτων σε Ε.Δ.Α. για λόγους ασφαλείς ή προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός.

10.2. Μη ολοκληρωμένη εκτέλεση οποιασδήποτε Ε.Δ.Α. επιφέρει ποινή ίση με την χειρότερη καταγεγραμμένη επίδοση στην ίδια αυτή Ε.Δ.Α. προσαυξημένη κατά 100%.

10.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από κριτές ότι αγωνιζόμενος κινείται μέσα σε Ε.Δ.Α. με φορά αντίθετη της προδιαγεγραμμένης, τότε θα του επιβάλλεται άμεσα ποινή αποκλεισμού.

10.5. Ο αλυτάρχης του αγώνα για λόγους ασφαλείας έχει το δικαίωμα, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις, να ακυρώσει μία ή περισσότερες Ε.Δ.Α..

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
- Κάθε ηθελημένη παρέκκλιση και μη οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, διαπιστουμένη υπό των Κριτών.
- Η κατά μήκος της διαδρομής χρησιμοποίηση τρέιλερ ή ρυμούλκηση η βοήθεια από τρίτους.
- Πορεία αντίθετη της φοράς εκτέλεσης των Ειδικών Διαδρομών.
- Η χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων υπολογισμού ΜΩΤ, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 2.2., πλην χρονομέτρων, υπολογιστών τσέπης και κινητών τηλεφώνων (που δεν διαθέτουν GPS) τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα ή επηρεάζονται από σύστημα υπολογισμού αποστάσεως.
- Κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τους συναγωνιζόμενους και κριτές.

ΑΡΘΡΟ 11. Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η
Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ελέγχουν καθημερινά την ώρα και σειρά εκκίνησης τους για την επόμενη μέρα.
Η Γενική Κατάταξη, η Κατάταξη κατά Κλάσεις θα καταρτισθούν με την άθροιση των βαθμών ποινής του κάθε συμμετέχοντος.

Ο συμμετέχων που θα έχει τους λιγότερους βαθμούς ποινής θα είναι ο Νικητής της Γενικής Κατάταξης και της κάθε Κλάσης.
-  Σε περίπτωση ισοβαθμίας γενικώς προηγείται το αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην παλαιότερη Κατηγορία.
-  Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ αυτοκινήτων της ίδιας Κατηγορίας προηγείται εκείνο με τον μικρότερο κυβισμό.

Η Οργανωτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να αποκλείσει από την κατάταξη οποιοδήποτε αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί ότι εξ’ αιτίας αισθητών μετατροπών έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα και έχει υπερβεί ουσιαστικά τις τεχνολογικές δυνατότητες που παρουσίαζε την εποχή παραγωγής του.

ΑΡΘΡΟ 12. Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
-  Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην Γραμματεία του Αγώνα και η ώρα αναρτήσεως θα ανακοινωθεί με γραπτό ή προφορικό Δελτίο Πληροφοριών. Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας 30 (τριάντα) λεπτών από την ώρα που θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα & πρέπει να απευθύνονται στους Αγωνοδίκες.
-  Ενστάσεις σχετικά με την ακριβή χρονολογία κατασκευής του αυτοκινήτου ή τροποποιήσεις σε κινητήρα και αμάξωμα που αφορούν την παράγραφο 2.1 πρέπει να υποβληθούν στους Αγωνοδίκες.
-  Κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ποσού ίσου του τιμήματος συμμετοχής. Το παράβολο επιστρέφεται εφ’ όσον η ένσταση γίνει απολύτως ή εν μέρει δεκτή.
Μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων και μετά την παρέλευση των 30 λεπτών και εφόσον δεν εκκρεμούν ενστάσεις τότε τα αναρτημένα αποτελέσματα αυτόματα γίνονται τελικά.
Με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιπλέον τεχνικό έλεγχο στους 3 πρώτους της γενικής και των κλάσεων (group). Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες στη δήλωση των οχημάτων (χρονολογία & κυβισμός) τότε αυτά τα οχήματα θα αποκλείονται και τη σειρά τους στην κατάταξη θα παίρνει το αμέσως επόμενο καταταχθέν όχημα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου